Yi yue bi ye Zhu suan zhi nan: Shanghai shang ye xue xiao shi yan jiao ben 一月畢業珠算指南: 上海商業學校試驗敎本
Yi yue bi ye Zhu suan zhi nan: Shanghai shang ye xue xiao shi yan jiao ben 一月畢業珠算指南: 上海商業學校試驗敎本

Yi yue bi ye Zhu suan zhi nan: Shanghai shang ye xue xiao shi yan jiao ben 一月畢業珠算指南: 上海商業學校試驗敎本

Shanghai: Shijie shuju 世界書局, 1935. 33p., pastebound pamphlet, very good. Text in Chinese.

Manual for business students learning how to use the abacus for commercial transactions.

Cat.No: 215757

Price: $75.00