Hafo nühai Liu Yiting Zhi er 哈佛女孩刘亦婷之二 Liu Yiting de xue xi fang fa he pei yang xi jie 刘亦婷的学习方法和培养细节. Weihua Liu, Zhang Xinwu 刘卫华;张欣武.

Hafo nühai Liu Yiting Zhi er 哈佛女孩刘亦婷之二 Liu Yiting de xue xi fang fa he pei yang xi jie 刘亦婷的学习方法和培养细节

Beijing: Zuojia chubanshe 作家出版社, 2004. 438p., very good in wraps; text in Chinese.

Sequel to "Harvard Student Liu Yiting," Liu's parents further discuss the lifetime of preparation that enabled their daughter to get into Harvard.

Cat.No: 158550
ISBN: 7506328917

Price: $18.00