The Comprehensive Universal Atlas World Map Drawn by Chinese in the Qing Dynasty / Qing dai guo ren hui ke de shi jie di tu "Wan guo da di quan tu" 淸代国人绘刻的世界地图《万国大地全图》. Li Shengwu.
The Comprehensive Universal Atlas World Map Drawn by Chinese in the Qing Dynasty / Qing dai guo ren hui ke de shi jie di tu "Wan guo da di quan tu" 淸代国人绘刻的世界地图《万国大地全图》
The Comprehensive Universal Atlas World Map Drawn by Chinese in the Qing Dynasty / Qing dai guo ren hui ke de shi jie di tu "Wan guo da di quan tu" 淸代国人绘刻的世界地图《万国大地全图》

The Comprehensive Universal Atlas World Map Drawn by Chinese in the Qing Dynasty / Qing dai guo ren hui ke de shi jie di tu "Wan guo da di quan tu" 淸代国人绘刻的世界地图《万国大地全图》

Beijing: Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2002. Hardcover. 171p., very good hardcover, in a slipcase together with two 4x4 foot folded maps. Text mostly in Chinese with an English introduction.

Cat.No: 266328
ISBN: 9787500065555

Price: $85.00