Cat.No: 225512 Jingpo zu shan guan zhi she hui yan jiu 景颇族山官制社会研究. Gong Peihua 龚佩华.
Jingpo zu shan guan zhi she hui yan jiu 景颇族山官制社会研究

Jingpo zu shan guan zhi she hui yan jiu 景颇族山官制社会研究

Guangzhou: Zhongshan da xue chu ban she, 1988. 182p., paperback, very good; inscribed by the author to the American anthropologist Arthur Wolf. About the Jingpo people on the frontier with Myanmar.

Cat.No: 225512
ISBN: 7306001175

Price: $18.00