Nan nan zheng zhuan 男男正傳 Xianggang nian zhang nan tong zhi kou shu shi 香港年長男同志口述史

Nan nan zheng zhuan 男男正傳 Xianggang nian zhang nan tong zhi kou shu shi 香港年長男同志口述史

Hong Kong: Jin yi bu duo mei ti you xian gong si 進一步多媒體有限公司, 2014. 233p., new in original shrinkwrap, with original warning label ("This article contains material which may offend..." etc). Text in Chinese.

Oral histories of gay elders from Hong Kong.

Cat.No: 207973
ISBN: 9789888011360

Price: $45.00