Wei da de dao shi, wei da de ling shiu, wei da de tong shuai, wei da de duo shou Mao zhu xi wan sui [Long live Chairman Mao, the great teacher, the great leader, the great commander, the great helmsman] [poster]. Mao Zedong.

Wei da de dao shi, wei da de ling shiu, wei da de tong shuai, wei da de duo shou Mao zhu xi wan sui [Long live Chairman Mao, the great teacher, the great leader, the great commander, the great helmsman] [poster]

[China]: Renmin meishu chubanshe, 1968. 28.5x40 inch poster featuring a Mao portrait, virtually pristine, purchased at China Books in San Francisco in 1969 and stored in a tube until the present.

Cat.No: 184193

Out of stock

See all items by