Ai zi bing zhi shi 120 wen 艾滋病知识120问. Shouji Yuan, 原寿基,等.

Ai zi bing zhi shi 120 wen 艾滋病知识120问

Fuzhou: Fujian kexue jizhu chubanshe 福建科学技术出版社, 1993. Paperback. 99p., text in Chinese, very good in slim paperback wraps,

120 questions and answers about AIDS.

Cat.No: 158880
ISBN: 7533507290

Price: $25.00