Pravda pradidiv velykykh. Dmytro Dontsov.

Pravda pradidiv velykykh

Philadelphia: Vyd. Holovnoï upravy Orhanizatsiï oborony chotyr okh svobid Ukraïny, 1952. Paperback. 95p., very good in 8.5x5.5 inch wraps, gift inscription in Ukrainian at bottom of title page.

On Cossacks in Ukrainian literature.

Cat.No: 195334

Price: $30.00

See all items by