Lichuan fang yan ci dian

Nanjing: Jiangsu jiao yu chu ban she, 1995. 310p., very good hardcover in lightly shelfworn dj.

Dictionary of the local dialect of the Lichuan area in Eastern Jiangxi. Part of a series edited by Li Rong.

Cat.No: 171837
ISBN: 7534326265

Price: $18.00

See all items by