Menggu yu jian zhi

Beijing: Minzu chubanshe, 1983. 192p., very good in wraps, text in Chinese and Mongolian. Gift inscription on the inside cover. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu.

Introduction to Mongolian for speakers of Chinese, including basic grammar and vocabulary.

Cat.No: 168856

Price: $25.00

See all items by