Dumdadu ulus-un cogen togotu undusuten-u arad-un aman uliger-un songgomol. youle Su.

Dumdadu ulus-un cogen togotu undusuten-u arad-un aman uliger-un songgomol

Innner Mongolia: Nei Menggu wenhua chubanshe, 1983. 667p., very good in wraps, text in Mongolian, translated from the Mandarin Zhongguo shaoshu minzu minjian gushi xuan.

Collection of folk stories from various minority groups in China.

Cat.No: 168610

Price: $25.00

See all items by