Zhongguo kaoguxue yanjiu: Xia Nai xiansheng kaogu wushinian jinian lunwenji

Beijing: Wenwu chubanshe, 1986. 363p., hardcover in very good condition, text in Chinese.

A collection of papers in commemoration of the 50th year of Prof. Xia Nai's work in archaeology.

Cat.No: 168355

Price: $45.00