Qing chun zhi ge ci hui biao

Beijing: Beijing yu yan xue yuan, 1973. 59p., very good in wraps, Chinese/English glossary. Han yu jian yi du wu.

Glossary compiled for western students who studied the famous Chinese novel "the Song of the Youth" by Yang Mo.

Cat.No: 166919

Price: $12.00