Nihon Kyosanto no subete: ima anata no seikatsu o do kaeyo to shite iru no ka

Nihon Kyosanto no subete: ima anata no seikatsu o do kaeyo to shite iru no ka

Tokyo: Sankei Shinbunsha Shuppankyoku, 1973. 296p., very good in wraps; text in Japanese.

Overview of the Japanese Communist Party in the wake of its unprecedented electoral success in the previous year.

Cat.No: 159634

Price: $25.00

See all items in 1970S, Japan