Hafo nühai Liu Yiting Zhi er. Liu Yiting de xue xi fang fa he pei yang xi jie

Beijing: Zuojia chubanshe, 2004. 438p., very good in wraps; text in Chinese.

Sequel to "Harvard Student Liu Yiting," Liu's parents further discuss the lifetime of preparation that enabled their daughter to get into Harvard.

Cat.No: 158550
ISBN: 7506328917

Price: $18.00