Hafo nühai Liu Yiting Zhi er. Liu Yiting de xue xi fang fa he pei yang xi jie. Weihua Liu, Zhang Xinwu.

Hafo nühai Liu Yiting Zhi er. Liu Yiting de xue xi fang fa he pei yang xi jie

Beijing: Zuojia chubanshe, 2004. 438p., very good in wraps; text in Chinese.

Sequel to "Harvard Student Liu Yiting," Liu's parents further discuss the lifetime of preparation that enabled their daughter to get into Harvard.

Cat.No: 158550
ISBN: 7506328917

Price: $18.00