Nihon no shinbun hodo: "goho" "kyoho" "netsuzo" o umu yugami no kozo tettei kensho! : Amerika kara no kinkyu teigen. Shotaro Hayashigatani.

Nihon no shinbun hodo: "goho" "kyoho" "netsuzo" o umu yugami no kozo tettei kensho! : Amerika kara no kinkyu teigen

Tokyo: Ikeda Shoten, 1990. 222p., wraps, some highlighting. Inscribed by the author in Japanese to Iwao Namekawa, who served as Japanese-language editor of the Nichi Bei Times in San Francisco.

Cat.No: 141503
ISBN: 4262146715

Price: $12.00